تاریخچه مایکروسافت

مایکروسافت تاریخچه مایکروسافت تاریخچه اولیه میکروسافت یا میکروسافت. یک ابرشرکت چندملیتی آمریکایی است که دفتر مرکزی آن در شهر ردموند، ... ادامه مطلب